Makaleler

Makaleler geri dön

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ VE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI

Türk Medeni Kanunun m 122 hükmüne göre, “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse,nişanlıların birbirlerine veya anne ve babasının ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

Hediyelerin geri verilmesi için nişanın bozulmasında tarafların kusurlarının olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.Hediyelerin geri verilme davası nişanlılığın sona ermesinden itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.(TMK m123)Nişan hediyelerinin iadesi davası, konusu para ile ölçülebilen davalardandır.Bu nedenle iadesi istenen eşyaların dava tarihindeki değerine göre harcın belirlenmesi gerekir.Yani nisbi harca tabidir.Eğer dava açılırken maktu harç yatırılmışsa,hediyelerin değeri tespit edilip ona göre harcın tamamlattırılması gerekir.

Örnek Dava: Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının kusurlu tavırları neticesinde taraflar arasındaki nişanın bozulduğunu belirterek; 3 adet 30 gramlık bilezik, 1 adet 43 gramlık kelepçe, 1 adet 16,5 gramlık set, 1 adet saat, 1 adet tek taş yüzük, 1 adet alyans, 1 adet küpeden oluşan hediyelerin  aynen iadesini, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde 20.000 TL’nin davalıdan tahsilini; nişanın bozulmasından dolayı müvekkilinin uğradığı  zararın tazmini için 5.000,00TL maddi ve 5.000,00TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Makaleler geri dön