Çalışma Alanları

Miras Hukuku

Miras Hukuku uzmanlık gerektiren bir alandır.Bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu menkul,gayrımenkul,banka hesabındaki para da miras olarak yasal mirasçılarına kalmaktadır.Ölen kimsenin bıraktığı malvarlığı mirasçılara mirasçılık oranında paylaştırılır.Miras bırakanın vefatı ile birlikte geride bıraktığı malvarlığı için mirasçıların bir takım işler yapması gerekmektedir.

Veraset ilamı, Veraset ve İntikal İşlemleri, Tenkis davası, Vasiyetnamenin açılması, Mirasın tespiti, Tereke davaları, Mirasın reddi, Miras sebebiyle İstihkak davası, Mirasın taksimi veya Ortaklığın giderilmesi, Tapu iptali ve tescili gibi miras hukuku ile ilgili tavsiyelerimiz doğrultusunda herhangi bir hak kaybına uğramamanız adına sizi temsil ederiz.

Miras konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebi ile mirasçılar haklarını alamayabilirler. Miras paylaşımında anlaşmazlık yaşandığı durumlarda hukuki destek alınması gerekir. Hukuki destek alınması halinde mal kayıplarının önüne geçilmektedir.

Miras hukukunda kimlerin mirastan ne kadar pay alacağı, mirasın nasıl bölüneceği, hileli satış gibi durumlar söz konusu olduğunda diğer mirasçıların haklarını nasıl alabileceği, kardeşler arasında miras paylaşımı,  mirasta yaşanan anlaşmazlıklar üzerine mirasın satışı ile ilgili işlemler, mirasçıların saklı pay oranları, mirasın reddi gibi davalar, mirasçının borçlu olması, vefattan önce yapılmış sözleşmeler, vasiyetname hazırlanması… gibi pek çok farklı konu bulunmaktadır.

Miras paylaşımı konusunda mutlaka miras hukuku konusunda uzman bir avukattan yardım alınması gerekir.Uzman miras Avukatı olarak Miras paylaşımı konusunda yıllardır hukuki destek vermekteyiz.

 

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Ölen kişinin hayattayken yaptığı işlemlerden kaynaklanmaktadır.En büyük miras hukuku anlaşmazlıklarının kaynağı çoğu zaman vefat edenin ölmeden önce yaptığı birtakım işlemlerdir.

Muris öldüğünde mirasçılarına intikal eden malvarlığı değerleri özellikle taşınmazlar bir şekilde belirlenir.Bu değerler murisin ölümüyle yasal mirasçılara zaten intikal etmiştir.Hiçbir mirasçı, diğer mirasçının miras payını onun rızası olmadan elinden alamaz.

Ancak, murisin yani anne veya babanın ölmeden önce taşınmazını arsa,ev veya iş yeri gibi taşınmazını evlatlarından birine  “tapuda bedelsiz olarak devretmesi” (üzerine geçirmesi veya mirastan kaçırması) veya ilk eşinden olma evlatlarını mirastan mahrum bırakmak amacıyla taşınmazını veya taşınmazlarını ölmeden önce ikinci eşinin üzerine geçirmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.Böyle bir durumda diğer mirasçılar  büyük bir mağduriyete uğramaktadırlar.

Yargıtay mirastan mal kaçırma mağdurlarına yani haklarını alamayan kişilere somut bir dava hakkı tanımıştır.

TENKİS DAVASI ve DENKLEŞTİRME

TMK M560/1’e göre, Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar,miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

Tenkis davası, mirasçıya tanınmış bir davadır.

Miras bırakanın sağlığında altsoyu lehine yaptığı karşılıksız kazandırmalar kural olarak miras payına mahsuben yapılmış sayılır ve geri vermeye tabidir.

Mirasın Paylaştırılması Davası

Amaç, miras kalan mallar üzerindeki Elbirliği mülkiyeti sona erdirmek ve aynı zamanda kişilerin miras paylarının belirlemek için bu dava açılır.Bunun için ayrıca mirasın tespiti davası açmaya da gerek yoktur.

Her mirasçı mirasın tamamını veya belirli bir kısmın değerli eşyalar,paralar,taşınmazların paylaştırılmasını isteyebilirler.

Mirasın paylaştırılması davası açabilmek için diğer mirasçılar açısından mirasın ret süresine kadar beklenmek zorundadır.

Mirasın paylaştırılması davasında Eş, “Eşlerin birlikte yaşadıkları konutun ve Ev eşyasının sağ eşe özgülenmesi”, kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.Ancak bunun için  Eş’in ayrı bir dava açarak “Aile konutu olarak özgülenmesi” Davası açmalıdır.

Mirasın paylaştırılması davası terekenin ve mirasçıların belirlenerek mirasın öncelikle mümkün olmaması durumunda aynen taksimini, bunun mümkün olmadığı halde satış yoluyla paraya çevrilmek suretiyle paylaştırılmasına olanak veren bir dava yoludur.

Mirasın Paylaşılması -İzale-i Şüyu  Ortaklığın Giderilmesi Davası

Taşınır veya taşınmaz malın üzerindeki paylı mülkiyeti sona erdirmektir.

Ofisimizde Miras Hukuku alanında verilen hizmetler

 • Veraset İlamının alınması
 • Tenkis davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,
 • Malvarlığın tespiti davası,
 • Terekenin yönetilmesi davası,
 • Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Davası,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Mirastan yoksun bırakılması davaları,
 • Vasiyetname,Miras sözleşmesi, Mirastan feragat sözleşmesi, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
 • Ölüme bağlı tasarrufların vasiyetname,miras sözleşmesi,mirastan feragat sözleşmesinin iptali davaları
 • Miras ortaklığının giderilmesi (izaleyi şüyu) davası
 • Saklı pay davası
 • Hileli satışların iptali
 • Miras Paylaşım Davası
 • Babalık Davası

VEFAT SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

1-Vefat eden  şahsın nüfustan düşürülmesi için, yetkili makam tarafından düzenlenen ölüm tutanağına, ölen şahsın nüfus cüzdanını ekleyerek ilçe nüfus müdürlüğüne gerekli bildirimin 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.

2-Ölüm sonrası, mirasçıların, mirasçı olduklarını belgeleyebilmeleri için veraset ilamının (mirasçılık belgesi) alınması gerekmektedir.

3-Vergi Usul Kanunu gereğince veraset ve intikal vergisi için vergi dairesine müracaat ederek veraset beyannamesinin verilmesi de gerekmektedir.

Bu bildirimin ölüm tarihini takip eden 1 ay içerisinde yapılması zorunludur. Ancak VUK’un 16. maddesi uyarınca 1 aylık süre 3 ay daha uzatılmakta ve mirasçıların toplamda 4 ay içinde ölüm olayını vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Vergi dairesinde ilişik kestirilmek için kullanılacak evraklar ise şunlardır:

1-Veraset İlamı

2-Gayrimenkul Emlak beyanı ;Gayrimenkulün tapu fotokopisi veya tapu kaydı ile, Belediye’nin emlak servisine giderek, veraset intikal vergi dairesine vermek üzere rayiç bedel yazısı almak istediğinizi söylediğinizde, emlak vergi borcu olmaması kaydıyla rayiç bedel yazısı belediyece düzenlenerek size verilecektir. Eğer emlak vergi borcu var ise, öncelikle bu borcu ödemeniz gerekecektir.

3-Ölüm kağıdı (Miras bırakanın en son ikamet ettiği mahalle muhtarından alınacaktır.).

4-Vergi Dairesinde beyanname doldurularak vergi dairesine verilir. Veraset yoluyla intikallerde beyanname her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı verileceği gibi müştereken de verilmesi mümkündür.

Veraset intikal vergi dairesine, vefat eden kişiye ait tüm gayrimenkuller, menkuller ve diğer servet unsurları (Banka hesaplarındaki paralar, kiralık kasalar, motorlu araçlar, şirket hisseleri vs. ) beyan edilmelidir. Beyan, tek seferde verilebileceği gibi, intikal edilen her bir mal için ayrı ayrı da verilebilir.

Beyanname verilmesi üzerine, ilgili vergi dairesince bir dosya numarası belirlenir. Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerinin mükellefler tarafından imzalanması gerekmektedir.

Vergi Dairesi tarafından tapu müdürlüklerindeki, bankalardaki devir işlemlerinde kullanılmak üzere başvuran kişiye bir yazı da verecektir.

Veraset intikal vergisi işlemlerini tamamladıktan sonra intikal eden malvarlığının devir işlemleri için ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir.

Bu evrakları ilgili tapu dairesine vererek varislerden herhangi biri bu işlemleri başlatabilecektir.

BANKADA PARASI VAR İSE:

1-Bankadaki paranın çekilebilmesi için mirasçıların yapması gereken ilk şey, sulh hukuk mahkemesinden veya noterden “mirasçılık belgesi” (diğer bir deyişle “veraset ilamı”) çıkarttırmaktır.

 1. Mirasçılık belgesi çıkartıldıktan sonra gidilecek ilk yer banka şubesidir çünkü vergi dairesi,  paranın çekilmesi için şart olan “veraset ilişiği yoktur” yazısını mirasçılara vermek için bankadan kendisine hitaben yazılmış bir yazı talep etmektedir. Dolayısıyla, önce vergi dairesine gidilirse “Bankadan yazı getirin” cevabı alınacak ve zaman kaybedilecektir. Bankadan alınacak yazıda, murisin ölüm tarihi itibariyle faizli mevduat bakiyesinin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde vergi dairesi, veraset ve intikal vergisinin matrahını bilemez ve vergiyi tahakkuk ettiremez.
 2. Bankadan alınan yazıyla birlikte murisin en son yerleşim yerinin bağlı olduğu Veraset intikal vergi dairesine başvurulacak ve “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi” doldurulacaktır. Bu beyannamede her mirasçının adı soyadı yanında T.C. kimlik numarası da mutlaka belirtilmeli ve beyanname her mirasçı tarafından bizzat imzalanmalıdır. İşlem vekaleten yapılıyorsa, vekilin vekaletnamesinde “veraset ve intikal vergisi beyannamesini imzalamaya” şeklinde bir yetkinin bulunması şarttır. Aksi takdirde vergi dairesi vekaleten imzalanan beyannameyi kabul etmemektedir. Bu arada, ölüm Türkiye’de meydana gelmişse ve mükellefler (yani mirasçılar) Türkiye’de ise beyannamenin, murisin ölüm tarihinden itibaren en geç 4 ay içerisinde vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Mükellefler yurtdışında ise bu süre 6 aydır. Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda vergi dairesi tarafından usulsüzlük cezası kesilecek ve tahakkuk edecek verginin yanında bu ceza da ödenmeden “veraset ilişiği yoktur” yazısı verilmeyecektir.
 3. Bizzat veya yetkili vekilleri vasıtasıyla banka şubesine başvurarak, “veraset ilişiği yoktur” yazısını ve mirasçılık belgesi aslını ibraz eden yasal mirasçılar, murise ait hesaptaki parayı yasal miras payları oranında çekebileceklerdir.

Mirasçılardan biri veya birkaçı, işbirliği yapmayarak bankadaki paranın çekilmesine engel oluyorsa, parayı çekmek isteyen mirasçı ne yapabilir?

Buraya kadarki açıklamalar mirasçılar arasında herhangi bir sorun olmadığı ve dolayısıyla hepsinin birlikte hareket edebildiği durumlar için bir anlam ifade etmektedir. Ancak öyle durumlar vardır ki mirasçılar arasında anlaşmazlık var ise bankadaki paranın çekilmesi için ortaklaşa hareket etmeleri söz konusu bile değildir.

Böyle bir durumda, kendi payına düşen parayı çekmek isteyen mirasçının yapması gereken şey, bankadaki para üzerindeki elbirliği mülkiyetini, paylı (müşterek) mülkiyete dönüştürmek için yetkili sulh hukuk mahkemesinde diğer mirasçılara karşı bir dava açmaktır. Medeni Kanun’un ilgili maddesi şu şekildedir:

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi Davası

MADDE 644.Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.”

Bu dava ile mahkeme bankadaki paranın üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilecek ve bu kararı (mirasçılık belgesi ve “veraset ilişiği yoktur” yazısıyla birlikte) banka şubesine ibraz eden yasal mirasçı, diğer yasal mirasçıların rızasına gerek olmaksızın, kendi miras payına isabet eden tutarı hesaptan çekebilecektir.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp