Çalışma Alanları

İş Hukuku

İş Hukuku  işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiyi düzenleyen alandır. İşçi ve işverenin karşılıklı hak ve borçları, bu haklarını yasal olarak nasıl kullanacakları iş hukuku kapsamı içerisindedir. Temel düzenlemesi 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer alır.

Ofisimizde ağırlıklı olarak iş davaları görülmektedir. Şahıslara ve şirketlere hukuki danışmanlık ve davalarda avukatlık  hizmeti vermektedir.İleride hak kaybına uğramamak için hem işçi açısından hem işveren açısından karşılıklı sahip oldukları hakların bilinmesi ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ilgili davanın yürütülmesi son derece önemlidir.

 • Haksız işten çıkarılma sonucunda Maaş alacağı, Fazla mesai, Yıllık ücretli izin alacağı, Prim alacağı, Ulusal bayram ve Resmi tatil ücretleri, Hafta tatili ücretleri, Kıdem ve İhbar tazminatı,
 • Maaşın geç ödenmesi,
 • Sigortanın eksik gösterilmesi,
 • İş kazasından dolayı tazminat,
 • Meslek Hastalığı,
 • İşe iade,
 • Performans düşüklüğü nedeniyle iş akdinin haksız sonlandırılması,
 • Eksik yada ödenmeyen işçilik alacakları,
 • İşçi-İşveren sözleşmelerinin hazırlanması veya revizyonu,

Yasalar çerçevesinde hukuki danışmanlık da bulunarak dava açar, çözüm odaklı sonuca bağlarız.

Türkiye’de iş davaları daha çok haksız işten çıkarılma sonucu alınamayan veya eksik almak zorunda bırakılan işçi alacaklarından kaynaklıdır.

Hak kaybına uğramamak için ihtiyaç duyulan şey iş hukukunda tecrübe sahibi bir Avukatlık ofisi ile sürekli irtibat halinde olunmasıdır.

Ülkemizde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi ve işveren alacakları ve işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm İhtilaflarda “Arabuluculuk” dava şartı kapsamına alındı.İşbu sebeple taraflar mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk yoluna başvurmak zorundadır.

Hak kaybına uğramamanız için iş hukukunda tecrübeli bir avukattan hukuki danışmanlık alarak avukatınız aracılığı ile  arabuluculuk yoluna başvurabilirsiniz.Anlaşmazlık, Arabuluculukta çözülemediği takdirde taraflar mahkemeye gidebilir.

İş kanunlarında ve yönetmeliklerinde bir takım zamanaşımı ve hak düşürücü süreler vardır. Hak kaybına uğramamak için derhal bir Avukata danışmak ve dava açmak için geç kalınmaması gerekir.

Hukuk Büromuzda İş Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

 • İşçi Alacakları Davası
 • Haksız İşten Çıkarılma sonucunda Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası
 • Prim Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Alacağı Davası
 • Yıllık izin Alacağı Davası
 • Maaşın geç ödenmesi
 • Hizmet Tespiti Davası
 1. Sigortasız Çalıştırma
 2. Sigortanın eksik gösterilmesi
 • İşe iade Davası
 • İş kazasından doğan tazminat Davası
 • Hizmet tespiti Davası
 • Kötü niyet Tazminatı Davası
 • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası
 • İş Hukukunun Her Alanında Gereken İbranameler ve İhtarnameler Düzenlenmesi
 • Belirli Süreli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Çağrı Üzerine Çalışma – Uzaktan Çalışma Esasına Dayalı Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Tam Zamanlı – Kısmi Zamanlı İş Sözleşmelerinin Hazırlanma
 • Toplu İşten Çıkarma – Sendikal Tazminat Davalarının Takibi ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN ŞARTLARI

475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

 • İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
 • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,
 • Askerlik görevi nedeni ile,
 • Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
 • Kadın işçinin Evlenmesi nedeni ile,
 • İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp