Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrımenkul avukatlığı çerçevesinde müvekkillerimizin Tapu, Arsa ve İnşaat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı ihtilaflar, Kira kaybı bedelinin istenmesi , Eksik iş, Ayıp ve Kusurlu işlerin bedelinin istenmesi, , Ecrimisil davaları, Müdahalenin men’i davaları, Tapu iptali ve Tescil davaları, İzaley-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları, Kamulaştırma  davalarının açılması gibi hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve dava vekilliği yapmaktayız.

İnşaat sektörünün hızla geliştiği ülkemizde, giderek taşınmazdan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar da artmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkların başında müteahhit firmaların satış vaadi sözleşmelerine rağmen işi zamanında bitirememeleri kira kaybı, sözleşmedeki hükümlere göre cezai şart, alıcıya teslim edilmemesi veya taahhütlerine uymayan kalitede  eksik ve ayıplı teslim etme , sözleşmede kararlaştırılan ücretten farklı bir ücret talep etmeleri, tapu ve kat mülkiyeti konusunda yaşanan gecikmeler gelmektedir.

Tapu İptali ve Tescili Davaları

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazlarla ilgili kayıtların haklı bir sebep bulunmaksızın değiştirilmesi (tadili), silinmesi (terkini) ya da o taşınmaz hakkında haksız bir tescil işleminin gerçekleştirilmesi durumunda tapu sicilinin gerçeğe aykırı olması sonucu ortaya çıkar. Bu durumda tapu iptali ve tescili davası açılır.

Tapu sicilinde ilgili kaydının yer almaması, malikinin tapu sicilinden anlaşılamaması ya da malikinin 20 yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimse olması durumunda, taşınmazın zilyedi taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kendi adına tescilini dava yoluyla isteyebilir. Bu dava tapu tescil davasıdır.

Tapu davaları; tapu tescil ve iptali gibi dava türlerini kapsar. Mülkiyet hakkını içerir. İmar uygulaması, mirastan mal kaçırma, vekaletin kötüye kullanımı ve tapu üzerinde hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması gibi nedenlerle bu dava açılır.

İstihkak Davaları

Taşınmazın haksız olarak işgal edilmesi sonucunda açılır. Zilyetliği haksız yere elinden alınan kişinin bu davayı açmaya hakkı bulunur.

Kamulaştırma Davaları

Kamu yararı gözetilerek açılan bir dava türüdür. Devlet özel mülklere, değeri kadar ödeme yapılarak kamulaştırma yapmaktadır.

İzale-i Şuyu Davaları

Taşınır veya taşınmaz üzerinde birden fazla ortak olması durumunda açılır. Diğer ismiyle ortaklığın giderilmesi davasıdır. Eşyalar üzerindeki mülkiyet hakkına sahip olan kişi sayısı bakımından tek kişi mülkiyeti ve birlikte mülkiyet şeklinde ikili bir ayrım bulunmaktadır. Buna göre birden fazla kişi de bir eşya üzerinde malik olabilir. Ancak bu durumda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için öngörülen davaya izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası denmektedir. Eşya üzerinde birlikte malik konumunda olan ortakların malın paylaşımı hususunda anlaşamamaları halinde ortaklardan her biri mahkemeden bu dava yoluyla ortaklığın sona erdirilmesini isteyebilir. Mahkemece verilecek karar neticesinde, mal paylaştırılabilir, paylaştırılamıyorsa satışından elde edilen değer paylaştırılır.

Sözleşmelere ve davalara diğer örnekler olarak; gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, intifa, sükna ve sınırlı ayni hak kurulmasına dair sözleşmeler, istirdat davası, haksız el atmanın önlenmesi davası ve müdahalenin men’i davası verilebilir.

Hukuk Büromuzda Gayrımenkul Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

Eser-istisna sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,

  • Müteahhidin ayıba karşı sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklar

Ayıp ve zararın tespiti işlemleri

  • 2B yasasından doğan davalar
  • Ecrimisil davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesi davası
  • Kentsel dönüşüm yasasından kaynaklı davalar

Gayrimenkul davalarının önemi nedeniyle uzman bir hukukçu vasıtasıyla bu davaların takibi, tarafların yapacağı hataları ortadan kaldıracaktır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp